Kontakt

Riaditeľ EIRR, n.o.
PhDr. Blažej Slabý, CSc.

mobil: +421 918 963 377
e-mail: slaby@eirr.eu

Kontaktujte nás


O nás

Nezisková organizácia Európsky inštitút regionálneho rozvoja, n.o., (ďalej len „EIRR, n.o.”) ako dobrovoľnícka nezisková organizácia bola zaregistrovaná Odborom všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Nitra dňa 04.06.2012 podľa Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov pod registračným číslom VVS INO-9/2012. IČO: 45738548.
Inštitút sídli na adrese Hodžova 5, 949 01, Nitra.

Podľa Štatútu sú premetom činnosti EIRR, n.o. programy v oblasti rozvoja všeobecne prospešných služieb (vzdelávanie, poradenstvo na trhu práce a zamestnanosť, regionálny rozvoj a ďalšie) a činnosti v oblasti výskumu, vývoja, vedecko technických služieb a informačných služieb spätých s regionálnym rozvojom v európskom priestore. Činnosti EIRR, n.o. vo výskume a vývoji sú predovšetkým smerované do oblasti informačných služieb a analýz informačných a matematických systémov v oblasti reálnej praxe.

Európske, štátne a miestne poznanie je nekonečné a neustále v pohybe. Je to priestor, pre ktorý neplatí “status quo”. Tento priestor nemožno ohraničiť len aktuálnymi problémami ale je potrebné posúvať sa ďalej. Preto je prirodzené, že EIRR, n.o. má ambíciu angažovať sa práve v tejto interaktívnej a neustále sa vyvíjajúcej oblasti “regionálneho rozvoja” na vedecko-výskumnej báze.

EIRR poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt európskych spoločenstiev so zameraním na regionálny rozvoj:

 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • služby v šírení osvety, organizovanie seminárov, školení, konferencií, kurzov, stretnutí a besied,
 • organizovanie prezentácií, výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí,
 • služby cestovného ruchu na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • služby a poradenstvo na podporu sprostredkovania zamestnania na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • poradenstvo v oblasti vzdelávania pri zabezpečovaní zamestnancov na trhu práce

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb spätých s regionálnym rozvojom v európskom priestore:

 • služby pri spracovaní analytických, prognostických, programových a expertíznych štúdií,
 • vypracovávanie analýz, rozborov, štúdií hodnotiacich dopady pripravovaných právnych predpisov na regionálny rozvoj ako aj na hospodárenie verejného sektoru a ostatných subjektov,
 • služby pri spracovaní návrhov, koncepcií, analýz a dokumentov zameraných na zlepšenia a mapovania existujúceho stavu v konkrétnych oblastiach regionálneho rozvoja a hospodárskej politiky so zameraním na rozvoj konkrétnych regiónov,
 • poradenstvo v oblasti politiky európskej únie a jej podporných nástrojov,
 • služby pri tvorbe a prevádzkovaní internetovej stránky, zhromažďovanie, triedenie a spracovanie informácií,
 • poskytovanie informácií o hore uvedených oblastiach prostredníctvom internetu a prostredníctvom drobných tlačovín.

EIRR, n.o. sa zaoberá oblasťami najmä z pohľadu vplyvu na regionálny rozvoj, činnosti v oblasti výskumu a ekonomického rastu a vedecko technických služieb a informačných služieb spätých s regionálnym rozvojom v európskom priestore:

 • Regionálna politika
 • Veda,výskum a inovácie
 • Verejná správa
 • Sociálna politika
 • Enviromentálna politika, pôdohospodárstvo a životné prostredie
 • Kohézna politika: Štrukturálne fondy, Európsky sociálny fond, Kohézny fond
 • Krajinná tvorba
 • Ochrana zdravia
aktualizácia: 14.07.2015 | počet zobrazení: 54301

Súvisiace články: 1 - 4 / 4

Aktivity

aktualizácia: 24.07.2015 | počet zobrazení: 613

Fotogaléria

aktualizácia: 24.07.2015 | počet zobrazení: 542

Profil verejného obstarávateľa

aktualizácia: 24.07.2015 | počet zobrazení: 583

Dokumenty EIRR

aktualizácia: 28.07.2015 | počet zobrazení: 586

počet prístupov od 29.05.2015: 10095
počet prístupov dnes: 6